Montagetools

Om van jouw project een succes te maken, heb je uiteraard het juiste materiaal nodig. Gelukkig kan je dit materiaal huren bij Swipe Zelfbouw! Wens je het te gebruiken? Vul dan hier het reservatieformulier in. Je krijgt van ons een bevestiging als dit materiaal voor jou klaar ligt. 

Ons aanbod

Sanitair plooiverenset

Deze set bevat volgende plooiveren:

 • 1 veer maat 16
 • 1 veer maat 20
 • 1 veer maat 26

Huur periode: 7 dagen
Prijs huurperiode: €3
Waarborg: €50

Tacker

Deze heb je nodig om vloerverwarming met het tackersysteem vlot te kunnen plaatsen. 

Huur periode: 7 dagen
Prijs huurperiode: €7
Waarborg: €120

Haspel

Met deze haspel kan je alpex leidingen makkelijk afrollen. 

Huur periode: 7 dagen
Prijs huurperiode: €25
Waarborg: €400

Plooitang koelleiding

Geschikt voor koelleidingen geschikt 1/4 – 3/8 –1/2 – 5/8

Huur periode: 7 dagen
Prijs huurperiode: €7
Waarborg: €120

Plooiveren koelleiding

Deze plooiveren laten je toe om bochten in de koelleidingen te plooien en knikken te vermijden. 

Huur periode: 7 dagen
Prijs huurperiode: €7
Waarborg: €70

Plooitang sanitair

Geschikt voor sanitaire leidingen met diameter 16/20/26/32.

Huur periode: 7 dagen
Prijs huurperiode: €15
Waarborg: €250

Aardingsmeter

Controleer of jouw aarding voldoet met deze aardingsmeter. 

Huur periode: 2 dagen
Prijs huurperiode: €15
Waarborg: €200

Testkit sanitair

Inclusief compressor, detecteer lekken in jouw installatie met deze testkit. 

Huur periode: 2 dagen
Prijs huurperiode: €20
Waarborg: €300

Persmachine

Exclusief persbek, vergeet niet de juiste persbek te reserveren. 

Huur periode: 1 dag
Prijs huurperiode: €5
Waarborg: €300

Persbek

Beschikbaar in 16-20-26-32

Huur periode: 1 dag
Prijs huurperiode: €3 per bek per dag
Waarborg: €80 per bek

Persbek Manusman

Beschikbaar in 15 / 28

Huur periode: 1 dag
Prijs huurperiode: €4 per bek per dag
Waarborg: €80

Persbek koper (gas/ sanitair)

Beschikbaar in 15-22-28.

Huur periode: 1 dag
Prijs huurperiode: €3 per bek per dag
Waarborg: €80 per bek

Ladderlift

Huur onze ladderlift.

Huur periode: 1 dag
Prijs huurperiode: €180
Waarborg: €500

Aanvraagformulier: Montagetools

De voorwaarden

Swipe Zelfbouw bv – algemene voorwaarden van toepassing op de verhuur van materieel.

 Art. 1  Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle facturen, offertes, orders en andere officiële documenten en handelingen welke tussen huurder en verhuurder bestaan, die betrekking het gehuurde goed en het eventueel verlenen van diensten door verhuurder aan huurder. Hierop kan enkel afgeweken worden mits schriftelijke, door de verhuurder aanvaarde, afwijkende afspraken.

Verhuurder :
Swipe Zelfbouw BV
Weverslaan 26
9160 Lokeren

Huurder:
Klant welke de order plaatst

 

Art. 2 Huurovereenkomst tijdsduur

2.1 De duur van de huurovereenkomst start op het ogenblik dat de huurder of een door hem aangestelde gemachtigde het gehuurde goed in ontvangst neemt. De gehuurde goederen zijn steeds af te halen in een magazijn van de verhuurder.

Indien de verhuurder de huurder verzoekt het gehuurde goed op te sturen dan is de huurder aansprakelijk voor het goed vanaf de verzending. De huurder zorgt ervoor dat hij zelf of een gemachtigde het goed in ontvangst kan nemen bij levering op een door hem gespecifieerd leveringsadres. Is de huurder of zijn gemachtigde niet aanwezig om het pakket in ontvangst te nemen dan is de verhuurder gemachtigd transportkosten en annulatiekosten aan te rekenen.

Ook indien de huurder nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen, is de verhuurder gemachtigd een annulatiekost aan te rekenen.

De annulatiekost wordt als volgt berekend:

– tot 72u voor afhaling/levering         : 22€ excl. 21% BTW

– binnen 72u voor afhaling/levering : 1 huurdag / prorata verrekend op de voorziene huur periode met een minimum van 22€ excl. 21%BTW

– goederen klaar voor verzending      : 44€excl. 21% BTW

– goederen reeds verzonden               : geen annulatie mogelijk

 

De door verhuurder opgegeven afhaaldatum / leveringsdatum zijn benaderend en indicatief. Zij verbinden de verhuurder niet om deze na te komen, kunnen niet leiden tot ontbinding van de overeenkomst of enige schadevergoeding ten aanzien van de huurder.

2.2 De huurovereenkomst wordt beëindigd op het ogenblik dat de goederen bij de verhuurder terug in het magazijn worden aangeboden. Dit dient te gebeuren tijdens normale openingsuren. De verhuurder bevestigt de retour ontvangst steeds via een schriftelijk retourbewijs.

Huurcontracten zonder einddatum kunnen door de verhuurder worden beëindigd mits voorafgaandelijke schriftelijke opzegging van 1 week. Na verloop van de opzegtermijn is de huur onherroepelijk beëindigd.

2.3 Zodra de huurperiode beëindigd is, is de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning, geacht ingebreke te zijn en verplicht het gehuurde goed terug te bezorgen. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht, zonder verplichting, het gehuurde goed terug te halen, waar het zich ook bevindt en dit zonder een beroep te moeten doen op een rechter of enige ander juridische vordering. Alle kosten die hierdoor ontstaan zijn ten laste van de huurder. Als de verhuurder beslist het goed niet retour te halen dan blijft de huur en verschuldigde huurprijzen door lopen. De verhuurder kan ook beslissen om de niet geretourneerde goederen aan nieuw waarde te verkopen. Op het ogenblik van verkoop, mits betaling van de factuur, eindigt de huurovereenkomst. Het aanrekenen van een verkoopprijs doet geen afbreuk aan de verschuldigde huursom.

2.4 De huurder is nooit eigenaar van de door verhuurder ter beschikking gestelde goederen. Het niet tijdig terug bezorgen van gehuurde goederen is dan ook strafbaar en wordt aanzien als misbruik van vertrouwen.

 

Art. 3 Gebreken, schade en risico’s

3.1 Het is de huurder strikt verboden goederen onder te verhuren of ter beschikking te stellen aan derden.

3.2 Het is de huurder strikt verboden goederen die gehuurd werden buiten het Belgische grondgebied te verplaatsen. Inbreuken hierop zullen automatische leiden tot het factureren van de nieuwwaarde.

3.3 De verhuurder levert de verhuurde goederen aan in perfecte staat van onderhoud. De huurder dient bij het in ontvangst nemen/afhalen van het goed dit steeds te controleren. De acceptatie/ in ontvangst name geld als onherroepelijk bewijs.

3.4 Bij levering op de werf kan de huurder via schriftelijk aangetekende brief, binnen maximaal 24u na levering, eventuele beschadigingen melden. Het verzaken van de timing, zal onherroepelijk en van rechtswege ook betekenen dat de huurder verzaakt aan enig protest. De bewijslast dat de gemelde schade niet voortkomt uit handelingen na ontvangst is steeds ten laste van de huurder. Alle verzending/levering, zijn transport risico’s steeds ten laste van de huurder. Dit is ongeacht of de levering tegen betaling of franco plaatsvindt.

3.5 Bij het ontstaan van een gebrek, het vaststellen van een tekort of het beschadigen van het goed zal de huurder het gebruik van het goed staken en dit onmiddellijk melden aan de verhuurder.

Herstelwerkzaamheden worden uitsluiten uitgevoerd door en/of in opdracht van de verhuurder. Het is de huurder strikt verboden zelf herstellingen uit te voeren.

Kosten voor herstelling zijn ten laste van de huurder in het geval de kosten onstaan door bv. gebruik, onachtzaamheid, overmacht of daden van derden (niet limitatieve opsomming). De kosten worden enkel ten laste genomen van de verhuurder zodra de huurder het tegendeel kan bewijzen.

3.6 Het niet ter beschikking zijn van een goed geeft geen recht op schadevergoeding van de huurder. De verhuurder zal, binnen zijn mogelijkheden, er steeds alles aan doen om zo snel als mogelijk een oplossing te bieden. De huurder kan noch op grond van een gebrek, noch op grond van een defect of beschadiging de huurovereenkomst stoppen of aanspraak maken op enige schadevergoeding.

3.7 Zodra de huurovereenkomst is afgesloten, is enkel en alleen de huurder verantwoordelijk voor de staat waarin het gehuurde goed zich bevindt.

De huurder of zijn afgevaardigde is verplicht de verhuurder binnen maximaal 24u op de hoogte te stellen van:

 • verlies of beschadiging;
 • diefstal van het gehuurde voorwerp;
 • beschadiging door derden;
 • rechterlijk beslag of beslaglegging door schuldeisers;  
 • faling of gerechtelijk akkoord.

De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor de teruggave van het gehuurde in zijn oorspronkelijke staat.

Onverminderd zijn verhaal op derden, is de huurder aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, verschil, minderwaarde, enz. in de ruimste zin, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de verhuurder. Terugname van het verhuurde goed door de verhuurder, in welke staat ook, betekent allerminst de aanvaarding of beëindigen van de eis tot schadevergoeding.

De verhuurder beschikt over een termijn van 10 werkende dagen om zijn bevindingen schriftelijk  over te maken aan de huurder inzake schade. Het melden van de schade staat los van de kostenraming van de schade. Eventuele betwisting van de huurder ivm de schade moet schriftelijk en binnen de 5 werkende dagen gebeuren. Bij betwisting zal de huurder uitgenodigd worden, per aangetekend schrijven, de schade in de magazijnen van de verhuurder tegensprekelijk te komen vaststellen.

Indien de schade wordt vastgesteld bij het inleveren van de goederen zal de verhuurder dit onmiddellijk melden op de retourbon. De verhuurder kan de waarborg inhouden en zal kosten voor de herstelling doorrekenen aan huurder.

Art. 4 Betalingsvoorwaarden – huurprijs en huurperiode

4.1 De huurperiode wordt uitgedrukt in dagen/weken of maanden. De huurperiode omvat ook zaterdagen / zondagen en eventuele feestdagen.

4.2 Betaling is steeds voorafgaand aan de huurperiode. Indien de huurperiode verlengd wordt dient de huurder bij de verlenging een nieuw voorschot te betalen. Dit bedrag is verschuldigd ten laatste op de laatste dag van de lopende huurperiode. Het te storten bedrag is gelijk aan de vermoedelijke verlenging van de huurperiode.

4.2 Lopende huurcontracten van meer dan 1 maand kunnen, na de eerste maand door de verhuurder aangepast worden aan nieuwe tarieflijsten of indexaties.

4.3 De verhuurder kan bij langlopende contracten op het einde van de maand voorafgaand aan de komende huurmaand de factuur opmaken. Deze facturen zijn steeds onmiddellijk invorderbaar.

4.4 Alle facturen zijn contant betaalbaar op ons hoofdkantoor. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is vanaf de datum van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest over het totale bedrag verschuldigd ten belope van 1 % per maand. Elke begonnen maand geld als volledige maand.  

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is bovendien van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het factuurbedrag en dit enkel om reden van deze vertraging, met een minimum van 100 euro.

Kosten welke de verhuurder moet maken zoals bv. advocaat, deurwaarder of gerechtskosten (niet limitatieve opsomming) zijn in boven vermelde schadevergoeding niet inbegrepen. Deze kosten worden afzonderlijk aangerekend en zijn ten laste van de huurder.

4.5 Alle prijzen worden steeds excl. BTW vermeld. De BTW regimes conform actuele wetgeving zijn van toepassing.

 4.6 Elk protest dient steeds binnen de 8 dagen na factuurdatum te gebeuren en dit via aangetekend schrijven naar de  maatschappelijke zetel van de verhuurder.

Art. 5 Waarborg

Bij het afsluiten van het contract moet de waarborg elektronisch worden betaald. De borg vormt op geen enkel ogenblik een voorschot op de huur. De waarborg wordt steeds teruggestort op de rekening welke de huurder gebruikte om de waarborg te storten. De terugbetaling gebeurt ten laatste 15 werkende dagen na het beëindigen van de huurovereenkomst en enkel indien de huurder voldaan heeft aan al zijn verplichtingen. De verhuurder is geen intrest verschuldigd op openstaande waarborg bedragen.

Art. 6  Gebruik van de goederen

De huurder verbindt zich er toe om de goederen te beheren als conform goed huisvader principe.  De huurder verklaart de goederen in goede staat te hebben ontvangen. De huurder verklaart dat hij over voldoende kennis beschikt om de aangeboden goederen conform de geldende wetgeving, en indien van toepassing, met de nodige certificeringen te gebruiken. De verhuurder is op geen enkel ogenblik aansprakelijk als de huurder hieraan verzaakt.

De huurder voorziet zelf in kennis en nodige PBM’s om werken met de gehuurde goederen veilig uit te voeren. Hij verklaart dan ook te beschikken over de nodige handleidingen en voldoende uitleg te hebben ontvangen over de werking en veiligheidsvoorschriften van de hem toevertrouwde toestellen.

De huurder wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat hij verplicht is volgende minimale zaken te voorzien en/of controleren:

 • De huurder dient tijdens de huurperiode de hem toevertrouwde middelen op regelmatige basis te inspecteren naar goede werking en veiligheid.
 • De huurder staat in voor eventueel periodiek onderhoud op zijn kosten.
 • Bij vaststelling van defecten is het de huurder verboden om zelf wijziging of herstellingen uit te voeren. Dit recht behoort enkel toe aan de verhuurder en gebeurt op kosten van de huurder.
 • De huurder zorgt voor de naleving van alle wettelijke en reglementaire verplichtingen die noodzakelijk zijn of geacht worden bij het gebruik van de toestellen.
 • De huurder beschikt over de nodige certificering en/of opleiding om met de gehuurde goederen te werken.
 • De huurder beschikt over de nodige PBM’s en kennis om veilig met de hem toevertrouwde goederen te werken.
 • De huurder staat in voor het bekomen van nodige vergunningen, werfinspecties, keuringen of enig andere wettelijk noodzakelijke eis.
 • De huurder is aansprakelijk voor eventuele verschuldigde belastingen welke voortvloeien uit het gebruik van de gehuurde goederen.
 • De huurder is aansprakelijk voor elke boete of sanctie die voortvloeien uit het gebruik of niet correct gebruik van de verhuurde materialen.
 • De huurder is verplicht alle wettelijk of reglementair opgelegde controlemaatregelen te laten plaatshebben, zonder enige tussenkomst van de verhuurder daarin.
 • De boven vermelde lijst is niet limitatief.

Art. 7 Ontbinding van de huurovereenkomst

7.1 De verhuurder kan op eender welk moment beslissen om de huurovereenkomst te ontbinden of stop te zetten in volgende gevallen:

 • wanneer de huurder zijn betalingsverplichting niet nakomt;
 • wanneer de verhuurder vermoedt dat de huurder zijn betalingsverplichting niet zal/kan nakomen;
 • wanneer de huurder de andere artikels van de algemene voorwaarden schendt of in gebreke blijft;
 • wanneer hij het goed beheer van de hem toevertrouwde goederen niet ter harte neemt. Het is de verhuurder, en enkel de verhuurder, die het goed beheer kan/zal inschatten.
 • in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord of in vereffeningstelling van huurder;
 • in geval van beslag op de bankrekeningen of andere activa van huurder;
 • in geval van de opzegging van de bank- of andere kredieten van huurder;
 • in geval van prottest van eerder gestelde handelingen van de verhuurder.

De verhuurder is in dit geval op kosten van de huurder de nodige handelingen te stellen om zijn eigendom te beschermen en terug te halen. Dit op elke locatie waar de goederen zich ook bevinden en zonder voorafgaandelijke gerechtelijke of juridische tussenkomst.

7.2 De verhuurder is nooit aansprakelijk voor enige schade die zou voortvloeien uit het feit dat de huurder niet langer beschikt over de verhuurde goederen.

7.3 De verhuurder is nooit aansprakelijk voor schade, gerechtelijke of juridische kosten welke zouden ontstaan door de toepassing van art. 7.1 meer in bijzonder de vermelding “elke locatie waar de goederen zich ook bevinden, …”

7.4 Kosten welke gepaard gaan met de ontbinding van de huurovereenkomst, om welke reden ook, zijn ten steeds laste van de huurder en kunnen via de geldende wettelijke invorderingsprocedures geïnd worden. Kosten ontstaan door het innen zijn ten laste van de huurder.

 

Art. 8 Verhuurdersaansprakelijkheid bij schade

8.1 De huurder is de enige verantwoordelijke voor schade of hinder, zelfs bij niet foutief gebruik van het verhuurde goed. Deze aansprakelijkheid start bij aanvang van de huur en eindigt bij retour van het goed in de magazijnen van de verhuurder na opmaak van de retour bon.

8.2 De huurder draagt alle aansprakelijkheden naar derden zolang het goed aan hen verhuurd is.

8.3 De aansprakelijkheid wordt overgedragen van verhuurder aan huurder op het ogenblik dat de huurder tekent voor de huur.

8.4 De aansprakelijkheid van de huurder stopt op het ogenblik dat de retourbon van de verhuurder overhandigd wordt aan de huurder.

8.5 De verhuurder is voor geen enkele handeling, inbreuk of schade verantwoordelijk zolang dat de aansprakelijkheid bij de huurder ligt conform art.  8.3 en art. 8.4).

8.6 Mocht de aansprakelijkheid van de verhuurder worden weerhouden dan is de verhuurder nooit aansprakelijk voor een bedrag dat hoger ligt dan de, in het kader van de huurovereenkomst, verschuldigde som van de huurder.

 

8.7 Mocht de huurder een risico nemen waar de aansprakelijkheid van de verhuurder toch hoger zou kunnen liggen dan de geraamde huurkosten dan is het de verplichting van de huurder om:

 • De verhuurder hiervan vooraf schriftelijk te verwittigen.
 • Een extra verzekering te nemen die de aansprakelijkheidsrisico’s voor de verhuurder verder impact tot de in art. 8.6 voorziene bedragen.

8.8 Indien een situatie zich voordoet waardoor de aansprakelijkheid van de verhuurder zou kunnen ontstaan moet de huurder direct, maar maximaal binnen 8 dagen na het voorval, de verhuurder hiervan schriftelijk in kennis stellen. Verzaken van de huurder aan deze verplichting ontheft de verhuurder van enige aansprakelijkheid.

8.4 De huurder aanvaardt door het aangaan van de huurovereenkomst uitdrukkelijk de verhuurder te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van een door hen geleden schade, in de gevallen waarbij de aansprakelijkheid van verhuurder in huidige voorwaarden werd uitgesloten. Deze vrijwaring omvat ook alle kosten, die verhuurder in verband met een aanspraak van een derde dient te maken.

Art. 9  Bevoegde rechtbanken

Alle overeenkomsten gesloten tussen verhuurder en huurder vallen steeds onder het Belgische recht. Bij een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Gent bevoegd. 

De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

Indien een artikel of een onderdeel van een artikel nietig is, of om welke reden ook niet-afdwingbaar zou zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

 

Reserveer jouw montagetools hier