Algemene voorwaarden

 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

1 VOORAF – DEFINITIES 

1.1 SWIPE BV is een Belgische onderneming, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9160 Lokeren, Weverslaan 26 en is ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder 

het nummer 0645.992.185 (RPR – Gent afdeling Dendermonde) (hierna: “SWIPE”). 

1.2 Definities: 

– Algemene Voorwaarden: Huidige algemene verkoopsvoorwaarden 

– Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht 

– Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 

– Dag: kalenderdag 

– Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 

– Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 

– Koper: afnemer van de producten en/of diensten van SWIPE, ongeacht of het nu gaat om een Consument of niet. 

– Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door SWIPE georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer Technieken voor communicatie op afstand; 

– Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de Koper en SWIPE , gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen; 

– Website www.swipezelfbouw.com 

2 TOEPASSING 

2.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen SWIPE en Koper, met inbegrip van alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webwinkel beschikbaar op de Website. 

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing zowel op de verkopen van goederen, de leveringen van goederen alsook, voor zover van toepassing, op het verlenen van diensten. 

2.3 SWIPE heeft het recht de Algemene Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 

2.4 Elke Koper kan de Algemene Voorwaarden steeds consulteren op de Website alsook een kopie bekomen op eenvoudig verzoek aan SWIPE. 

2.5 Eventuele door de Koper gemaakte bedingen – waaronder maar niet beperkt tot diens eigen algemene voorwaarden – zijn alleen dan van toepassing indien SWIPE deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. Indien SWIPE uitdrukkelijk en schriftelijk de toepassing van algemene of bijzondere voorwaarden van de Koper aanvaardt, blijven de Algemene Voorwaarden evenwel aanvullend van toepassing. 

2.6 Ondertekening van de bestelbon/offerte of bestelling via de Website betekent noodzakelijkerwijze aanvaarding van de Algemene Voorwaarden. Indien er geen  bestelbon/offerte opgesteld wordt, impliceert de aanvaarding van de goederen dat de Koper zich akkoord verklaart met de Algemene Voorwaarden. 

2.7 De nietigheid van één of meer bedingen uit de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bedingen of de overeenkomst niet aan. 

2.8 Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht. 

3 PRIJSOPGAVE, AANBIEDING 

3.1 Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen gelden de schriftelijke offertes van SWIPE slechts gedurende 30 dagen. 

3.2 Al onze offertes zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren. Deze offertes zijn steeds onderhevig aan eventuele schommelingen van de prijzen van de grondstoffen, van de lonen en van brandstof en energie. 

3.3 Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie, of soortgelijke mededeling dan wel aanbiedingen in welke vorm en door wie dan ook gedaan zijn vrijblijvend en verplicht SWIPE niet tot het sluiten van een overeenkomst. 

3.4 Indien offertes of orderbevestigingen zijn gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens, tekeningen en dergelijke mag SWIPE van de juistheid van die gegevens uitgaan. Bij een bestelling van artikelen op maat of op plan stelt SWIPE de offerte op op basis van de afmetingen meegedeeld door de Koper, die de volledige verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de juistheid ervan. De Koper is ertoe gehouden om de correcte weergave van de afmetingen op de bestelbon te verifiëren. 

3.5 De prijzen en foto’s die te zien zijn op de Website zijn niet bindend en kunnen in uitzonderlijke gevallen verkeerde of onvolledige informatie bevatten. De Website kan ook onderhevig zijn aan incidentele technische fouten dewelke, na identificatie, zo snel mogelijk gecorrigeerd worden. 

4 OVEREENKOMST 

4.1 Een overeenkomst komt eerst door schriftelijke orderbevestiging of feitelijke uitvoering van de order tot stand. Wat betreft online aankopen via de Website, komt de overeenkomst pas tot stand na de schriftelijke bevestiging per email aan de Koper. 

4.2 Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor SWIPE slechts verbindend indien SWIPE deze schriftelijk heeft bevestigd. Bij verschil tussen de bestelling van de Koper en de schriftelijke bevestiging van de order door SWIPE is uitsluitend de bevestiging door SWIPE verbindend. SWIPE is eerst gebonden na schriftelijke bevestiging van de opdracht. 

4.3 Bestellingen, opgenomen door een vertegenwoordiger of een bediende van SWIPE zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon die SWIPE hiertoe kan verbinden. 

4.4 SWIPE kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien SWIPE op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

4.5 SWIPE behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel. In geval van uitputting van een bepaald artikel zal SWIPE steeds trachten een alternatief aan te bieden met gelijkaardige technische specificaties. 

5 ANNULATIE 

5.1 Onverminderd het herroepingsrecht van een Consument, is de Koper in geval van annulatie van de bestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestelling met een minimum van 250 euro, onverminderd de mogelijkheid voor SWIPE om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen. 

5.2 Wanneer de bestelde goederen bijvoorbeeld reeds in productie zijn, worden deze gefactureerd aan de prijs zoals vermeld op de bestelbon, met aftrek van de kosten voor de plaatsing en/of levering. 

6 HERROEPINGSRECHT 

6.1 Bij aankoop van producten op afstand 

6.1.1 Bij aankoop van producten op afstand heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. De consument heeft na deze ontbinding 14 dagen om de producten aan de SWIPE te retourneren, waarna het volledige orderbedrag, exclusief verzendkosten, binnen 14 dagen wordt gecrediteerd. 

6.1.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan de SWIPE retourneren, conform de door SWIPE verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

6.2. Bij aankoop van producten die deel uitmaken van een zelfbouwpakket 

6.2.1 Producten kunnen enkel teruggenomen worden na akkoord van SWIPE. Afhankelijk van de staat van de goederen zal een creditnota worden opgemaakt door SWIPE met maximum van 90% van de aankoopwaarde indien de goederen zich in perfecte staat in originele verpakking bevinden. Gebruikt materiaal of materiaal zonder verpakking wordt niet teruggenomen. De koper dient SWIPE eerst te verwittigen en het materiaal retour te sturen vergezeld van het ingevulde retourdocument. 

6.2.2 Na een periode van 3 maanden na levering van de goederen, worden deze niet meer gecrediteerd. 

6.2.3 Worden niet retour genomen: 

a. klantspecifieke / op maat bestelde goederen; 

b. einde reeksen 

c. componenten die inherent zijn aan de installatie. 

6.3 Bij levering van diensten 

6.3.1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 

6.3.2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door SWIPE bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

6.4 Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan 

6.4.1 Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan SWIPE. 

6.4.2 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument. 

6.4.3 De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. SWIPE is niet verplicht de verschuldigde bijkomende kosten, te wijten aan de uitdrukkelijke keuze van de Consument voor een andere leveringswijze dan de door de SWIPE aangeboden goedkoopste standaardlevering, terug te betalen. 

6.5 Situaties waarin de Consument zijn herroepingsrecht niet kan uitoefenen 

De Consument kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen als: 

a. de geleverde producten zijn gebruikt; 

b. de geleverde producten na de levering onherroepelijk zijn vermengd met andere 

producten of goederen; 

c. de geleverde producten zijn vervaardigd volgens de specificaties van de Consument of zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd; 

7 LEVERING 

7.1 Voor Koper die een Consument is: 

7.1.1 Het verzenden van de goederen gebeurt op risico van SWIPE, tenzij het vervoer verzekerd wordt door een vervoerder aangeduid door de Consument en deze keuze niet was aangeboden door SWIPE. Voor de overeenkomsten waarbij SWIPE opstuurt naar de consument, gaat het risico op verlies over op de Consument: 

a. wanneer de Consument of een door hem aangewezen derde en die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit neemt; 

b. bij de levering van het goed aan de vervoerder die niet aangeboden was door SWIPE, onverminderd de rechten van de Consument ten aanzien van deze vervoerder; 

7.1.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 

7.2 Voor Koper die geen Consument is: 

7.2.1 De levering wordt geacht, ongeacht de bestemming, te geschieden op de maatschappelijke zetel van SWIPE. Alle risico’s verbonden aan zowel aangeleverde goederen als voor de Koper bestemde goederen (o.m. voor verlies, diefstal en vernietiging of beschadiging) gaan op dat ogenblik over op de Koper. Het vervoer van de goederen geschiedt steeds voor rekening en op risico van de Koper, zelfs indien franco verzonden. 

7.2.2 Indien de zaken ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer ter afname voor de Koper gereed staan en zulks aan de Koper is medegedeeld, is de Koper tot onmiddellijke afname verplicht. Ingeval de Koper de goederen niet afneemt na verloop van een termijn van 14 dagen na verwittiging dat de goederen ter zijner beschikking staan, heeft SWIPE het recht om, na verloop van de in een aangetekend schrijven bepaalde termijn, het contract als van rechtswege ontbonden te beschouwen. Zulks geldt onverminderd het recht voor SWIPE om alsnog de uitvoering van de overeenkomst te vorderen. Na verloop van een termijn van 14 dagen na verwittiging dat de goederen ter beschikking staan van de Koper, zal voor de verdere opslag van de goederen in ieder geval en minstens een vergoeding aangerekend worden van 2% van de verkoopprijs, per week. 

7.2.3 Indien de Koper een eigen aangifte tot faillietverklaring heeft gedaan dan wel indien jegens de Koper door een of meer van zijn schuldeisers een verzoek daartoe is ingediend, is de Koper bevoegd levering en verzending op te schorten, totdat op die aangifte of dat verzoek is beslist. 

7.3 Voor alle Kopers: 

7.3.1 Verpakking staat, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, ter beoordeling van SWIPE en wordt tegen kostprijs berekend. 

7.3.2 SWIPE is te allen tijde tot deelleveringen gerechtigd, welke als afzonderlijke leveringen worden aangemerkt. 

7.3.3 SWIPE is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder. 

7.3.4 Er worden altijd verzendingskosten in rekening gebracht. De prijs van de verzendingskost is afhankelijk naar gelang de keuze van het land en de hoeveelheid. 

8 LEVERINGSTERMIJN 

8.1 Voor Koper die een Consument is: 

8.1.1 De opgegeven leveringstermijn is, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, louter indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn door welke oorzaak dan ook geeft de Koper geen recht om ontvangst en/of betaling van de zaken te weigeren, noch enige vergoeding van SWIPE te eisen. 

8.2 Voor Koper die geen Consument is: 

8.2.1 De opgegeven leveringstermijn is, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, louter indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn door welke oorzaak dan ook geeft de Koper geen recht om ontvangst en/of betaling van de zaken te weigeren, noch enige vergoeding van SWIPE te eisen. 

8.2.2 Zo tussen partijen wel een bindende leveringstermijn werd afgesproken in de offerte, is SWIPE enkel in gebreke nadat zij schriftelijk in gebreke werd gesteld door de Koper en slechts voor zover deze zelf zijn verplichtingen is nagekomen. De levertermijn gaat pas in nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens die de Koper dient te verstrekken, evenals het gevraagde voorschot/betalingen, in het bezit zijn van SWIPE. 

9 OVERMACHT 

9.1 Wanneer ten gevolge van overmacht, ook bij de leveranciers van SWIPE, deze laatste niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt SWIPE zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen of om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat hierover enige schadevergoeding door de Koper kan gevorderd worden. 

9.2 De Koper aanvaardt dat als overmacht geldt: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, aardbeving, bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard en onverschillig op welke wijze ontstaan, bij SWIPE dan wel haar leveranciers, vertraagde of te late levering door de leveranciers van SWIPE, vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen van elke aard van en naar SWIPE, import- of exportbeperkingen van welke aard dan ook, totale of gedeeltelijke staking, politieke gebeurtenissen waardoor de fabricatiebevoorrading/verzending doorbroken wordt, machinebreuk, lock-out en in het algemeen redenen die de normale gang van de bedrijvigheid belemmeren. 

10 PRIJZEN 

10.1 Alle opgegeven prijzen luiden in Euro en zijn exclusief BTW en andere heffingen of taksen. 

10.2 De verkoopprijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging bestaande aankoopprijzen, valutakoersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachtkosten e.d. In geval van wijziging van een of meer van deze factoren voordat levering heeft plaatsgevonden, heeft SWIPE het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. 

10.3 Ingeval van vervallen offertes, kan SWIPE deze alsnog accepteren met actualisatie van de prijzen (prijscorrectie naar actuele prijzen) 

10.4 De prijsofferte geldt alleen voor de goederen vermeld in de offerte. Bij samengestelde prijsoffertes bestaat geen verplichting tot het leveren van een gedeelte van de offerte tegen het overeenkomstig gedeelte van de totale prijs. 

10.5 SWIPE behoudt zich het recht voor om een voorschot te vragen bij de bestelling.

11 BETALING VIA WEBSHOP 

11.1 Alle tarieven weergegeven op de Website zijn in euro uitgedrukt en inclusief BTW, andere belastingen of heffingen. 

11.2 Betaling kan via debetkaart of storting gebeuren. Hoe dan ook heeft SWIPE het recht om minder dan de hierboven vermelde tariefopties aan te bieden. Door beroep te doen op SWIPE haar betalende producten gaat u akkoord met de tarieven vermeld op de website. 

12 BETALINGSTERMIJN EN INCASSO 

12.1 Verkopen via de Website zijn onmiddellijk betaalbaar. De online bestelling zal maar verwerkt worden na verzending van de orderbevestiging en na ontvangst van betaling. 

12.2 Facturen zijn betaalbaar uiterlijk op de vervaldag. Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de Koper. 

12.3 Alle facturen zijn voorafgaand aan de levering contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van SWIPE, ongeacht de wijze waarop betaald wordt. 

12.4 Indien SWIPE deelleveringen heeft verricht worden deze als afzonderlijke levering gefactureerd. Iedere (deel-)betaling strekt eerstens tot voldoening van de zaken, welke door natrekking verbonden kunnen worden aan een andere zaak. 

12.5 Bij niet-betaling op de vervaldag of in geval van laattijdige betaling van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling conventionele intrest verschuldigd hetzij 10% per jaar voor wat betreft een Consument hetzij overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties voor Kopers die geen Consument zijn. Eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd in geval van niet-betaling op de vervaldag of in geval van laattijdige betaling van de facturen, ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 50 EUR per factuur) als schadebeding, onverminderd de mogelijkheid voor SWIPE om een hogere schadevergoeding te bewijzen. 

12.6 SWIPE heeft te allen tijde het recht vóór levering, deellevering daaronder begrepen, van de Koper te verlangen dat voldoende zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichting. Indien de Koper een dergelijke zekerheid niet stelt heeft SWIPE het recht verdere leveringen te staken. 

12.7 Indien de Koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt worden alle openstaande vorderingen van SWIPE onmiddellijk opeisbaar. 

12.8 In een wederkerige handelsrelatie, is SWIPE gerechtigd om te allen tijde alle tegoeden die zij heeft van de Koper te compenseren met schulden aan de Koper, zelfs na samenloop. 

12.9 Door een ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Koper is aansprakelijk voor alle door SWIPE geleden en te lijden schade. 

12.10 Op straffe van verval, dient het protest tegen de facturen binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven te gebeuren. De datum en het factuurnummer dienen vermeld te worden in het aangetekend schrijven, zoniet wordt dit schrijven als niet-bestaande beschouwd. 

13 EIGENDOMSVOORBEHOUD 

13.1 SWIPE behoudt zich de eigendom van alle door hem geleverde niet betaalde zaken voor. Dit eigendomsvoorbehoud strekt tot zekerheid voor al hetgeen de Koper terzake of in verband met door SWIPE gedane leveringen met inbegrip van rente en kosten die aan SWIPE verschuldigd is. De eigendom gaat dus maar over op de Koper zodra de Koper aan haar verplichtingen jegens SWIPE heeft voldaan. 

13.2 De Koper is niet bevoegd over goederen, waarop het eigendomsvoorbehoud van SWIPE rust, op enigerlei wijze te beschikken. De Koper is verplicht zolang het eigendomsvoorbehoud van SWIPE niet is geëindigd, de geleverde zaken op een dusdanige wijze voorhanden te hebben, dat de zaken onmiddellijk voor iedereen als eigendom van SWIPE herkenbaar zijn. De onbetaalde goederen mogen derhalve in geen geval worden beleend of in pand tot zekerheid aan anderen worden overgedragen, noch gemonteerd worden. 

13.3 SWIPE is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de Koper teneinde aldus te kunnen nazien op de naleving van dit artikel. 

13.4 Bij niet nakoming door Koper van enige verplichting jegens SWIPE is SWIPE gerechtigd alle zaken waarop ingevolge het voorgaande het eigendomsvoorbehoud rust, zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen, indien nodig te demonteren en terug te nemen. Zo SWIPE van dit terugnamerecht gebruik maakt, wordt de overeenkomst automatisch en van rechtswege geacht te zijn ontbonden lastens de Koper. In dat geval is de Koper hoe dan ook een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair geraamd wordt op 30% van de waarde van de bestelling met een minimum van 500 euro, onverminderd het recht van SWIPE om een hogere schade te bewijzen en te vorderen. 

13.5 De Koper is verplicht deze zaken op eerste aanmaning van SWIPE franco aan SWIPE te retourneren. Een en ander laat het recht van SWIPE op schadevergoeding onverlet. De koper draagt aansprakelijkheid tot eigendomsoverdracht van de producten aan SWIPE. 

14 RISICO – KLACHTEN 

14.1 SWIPE is niet verantwoordelijk voor problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van geleverde goederen, problemen ingevolge overmacht, en ingevolge de daad of opzettelijke fout van eender welk persoon, waaronder de Koper of zijn aangestelden. 

14.2 De Koper dient het geleverde dadelijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomene. In geval de Koper meent dat er sprake is van zichtbare gebreken, is deze verplicht daarvan onverwijld door de vervoerder aantekening op de vrachtbrief of pakbon te doen maken. Die vrachtbrief of pakbon moet onmiddellijk aan SWIPE gezonden worden en de Koper moet zich tevens onmiddellijk met SWIPE in verbinding stellen teneinde SWIPE te informeren. 

14.3 Eventuele klachten moeten schriftelijk per aangetekend schrijven bij SWIPE worden ingediend binnen drie werkdagen na leveringsdatum. Na het verstrijken van deze termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door Koper aanvaard. 

14.4 Het aanvaarden van de factuur ontslaat SWIPE in ieder geval van elke verantwoordelijkheid voor zichtbare gebreken. Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering, impliceert de goedkeuring van de zichtbare gebreken. 

14.5 Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen drie dagen worden ingediend bij aangetekend schrijven na de ontdekking ervan en de goederen inmiddels niet in behandeling werden genomen of werden verwerkt. 

14.6 De aansprakelijkheid van SWIPE is zowel bij zichtbare als onzichtbare gebreken beperkt tot herlevering van het door een gebrek aangetast goed, zulks onder retournering van de gebrekkige zaken. Indien SWIPE zaken van derden betrekt of betrokken heeft is de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van SWIPE beperkt tot datgene waarvoor de leverancier van SWIPE jegens SWIPE aansprakelijk is. 

14.7 Behoudens in geval van bedrog, is de aansprakelijkheid van SWIPE in elk geval beperkt tot de gefactureerde en betaalde waarde van het door een gebrek aangetast goed, met uitsluiting van enig recht van de Koper op terugbetaling van de prijs. De Koper heeft geen recht op vergoeding van enige andere directe of indirecte schade (zoals maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste omzet, verlies aan goodwill, verlies van cliënteel, etc.). 

14.8 De Koper is verplicht zijn volledige medewerking te verlenen aan al hetgeen SWIPE nodig acht, zoals inspectie van de leveringen door of vanwege de Koper, om de gegrondheid van de klacht na te trekken. 

14.9 Producten mogen niet door de Koper worden teruggestuurd zonder schriftelijke toestemming van SWIPE. Het verlenen van voornoemde toestemming impliceert niet de erkenning van de gegrondheid van de klacht. Nadat de Koper de toestemming ontvangen heeft moeten de producten tenzij deze beschadigd zijn ontvangen in ongeschonden staat in de originele verpakking aan SWIPE teruggezonden worden. Dit op risico van de Koper. SWIPE houdt in voorkomend geval de teruggezonden goederen voor rekening en risico van de Koper in bewaring. 

14.10 SWIPE is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door haar Website of gerelateerde websites. Of het nu op vlak van prijs, afbeeldingen of teksten is, de geconstateerde fouten geven de Koper niet het recht om het betaalde bedrag van een product of een andere vorm van schadevergoeding op te eisen. 

15 HANDTEKENING EN BEWIJS 

15.1 De Koper aanvaardt elektronische bewijsvoering.

15.2 De Koper is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. 

15.3 De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de Koper geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de Koper geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de Website. 

16 CONFORMITEIT EN GARANTIE 

16.1 SWIPE staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien de koper bij levering van de producten niet aanwezig is, aanvaardt de koper de uitleveringsbon integraal. SWIPE zal indien mogelijk een foto aan de koper doorsturen van de geleverde producten. 

16.2 Productgaranties: 

16.2.1 Fabrieksgaranties worden uitsluitend verstrekt door de fabrikant en niet door SWIPE. 

16.2.2 Fabrieksgaranties kunnen alleen in behandeling genomen worden als de montagehandleiding van de fabrikant strikt zijn opgevolgd en de gebreken door de Koper schriftelijk en volgens de geldende garantieprocedure aan SWIPE zijn gemeld binnen zeven dagen na constatering. 

16.2.3 In alle gevallen uitgesloten van fabrieksgarantie zijn eventuele kleurverschillen van de producten, netwerkfouten, netwerk- en verbindingsproblemen die voortvloeien uit de internet installatie van de klant, schade aan (delen van) de producten door brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte blikseminslag, aardbevingen en/of vulkanische uitbarstingen, stoomkernreacties, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, dieren, hagel, windhozen, wervelstormen, zandstormen, kortsluiting, misbruik, verkeerd gebruik, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden, contact met chemische gassen of vloeistoffen, vandalisme, diefstal en/of het aangebracht hebben van een verandering aan de producten. 

16.2.4 Bij aanspraak op de garantie dient de originele factuur te worden voorgelegd. 

16.2.5 Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de Koper niet op 

16.2.6 Reparatie of vervanging van (delen van) de producten leidt nooit tot verlenging van de fabrieksgarantietermijn, de oorspronkelijke fabrieksgarantietermijn blijft van toepassing. 

16.2.7 Garantieverlengingen en –uitbreidingen worden uitsluitend verstrekt door de fabrikant en niet door SWIPE. De fabrikant heeft als enige de plicht te handelen volgens de opgestelde garantievoorwaarden. SWIPE heeft geen aanvullende rol of verplichting bij het verkopen van een garantieverlenging of –uitbreiding. 

17 INTELLECTUELE EIGENDOM – GEBRUIK VAN DE WEBSITE 

17.1 Alle gegevens betreffende de producten/samenstelling/toepassing, door SWIPE verstrekt, blijven eigendom van SWIPE, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht en/of indien de opdracht door ons is aanvaard of uitgevoerd. De Koper staat ervoor in, dat geen van deze door SWIPE verstrekte gegevens zal worden gekopieerd, aan derden getoond of door deze gebruikt dan wel ter hunner beschikking gesteld zonder uitdrukkelijk vooraf gekregen schriftelijke toestemming. SWIPE is gerechtigd van de Koper ten alle tijde te vorderen, dat deze ons deze gegevens retourneert. Hij dient aan dat verzoek terstond te voldoen. 

17.2 De informatie op de Website mag enkel gedownload worden voor informatieve doeleinden. Elk ander gebruik is verboden. 

17.3 Alle teksten, werken, tekeningen, beelden en data alsmede alle benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze Website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij SWIPE, hetzij bij leveranciers of andere rechthebbenden liggen. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze, evenals het elektronisch opslaan of gebruiken voor onwettige doeleinden is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van SWIPE, haar leveranciers of de rechtmatige eigenaars, behalve om de producten of diensten te identificeren. 

17.4 Alle communicatie die de gebruiker naar de Website verzendt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en waarop de Koper geen auteursrechten kan doen gelden. SWIPE is niet verantwoordelijk voor deze communicatie. SWIPE heeft het recht om deze communicatie te verwijderen, kopiëren, openbaar te maken, te distribueren, over te nemen en op andere manieren te gebruiken voor alle mogelijke doeleinden. 

17.5 De Website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links die leiden naar websites buiten het domein van SWIPE, zijn eigendom van SWIPE. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SWIPE. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk en niet commercieel gebruik van de Website. 

17.6 De Website bevat doorverwijzingen naar andere websites. SWIPE is niet verantwoordelijk voor het verwerken van persoonlijke gegevens door deze websites. Ons cookie- en privacybeleid, dat op de Website kan geconsulteerd worden, is bijgevolg niet toepasselijk op dergelijke websites. 

17.7. SWIPE garandeert de privacy van de koper en komt zodoende de verplichtingen van de GDPR wetgeving na. 

18 ADRESVERANDERING – OVERDRACHT VAN RECHTEN: 

18.1 De Koper dient SWIPE onverwijld elke adreswijziging ter kennis te brengen. Zo dit niet geschiedt, zal alle briefwisseling geacht worden te zijn ontvangen zo zij gericht werd aan het in de bestelbon of orderbevestiging vermelde adres van de Koper. 

18.2 Zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming mag de Koper zijn rechten en verbintenissen jegens SWIPE niet overdragen aan derden. Indien de Koper met schending van het voorgaande verbod alsnog zijn rechten geheel of ten dele zou overdragen aan een derde, wordt de schuldvordering die hij ten aanzien van derden zou hebben automatisch en van rechtswege overgedragen aan SWIPE. 

19 VRIJWARING 

19.1 Indien SWIPE inbreuk zou maken op rechten van derden – geheel of gedeeltelijk – door de uitvoering van de opdracht van de Koper, verbindt de Koper er zich onvoorwaardelijk toe om SWIPE te vrijwaren voor alle gevolgen daarvan. 

20 MAATVOERING 

20.1 SWIPE is uitsluitend aansprakelijk voor door haar zelf opgenomen maten en technische omschrijvingen. De zaken worden geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmeting, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

21 OVERMACHT 

21.1 SWIPE is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, waaronder hier onder meer wordt begrepen: iedere gebeurtenis waar de ondernemer redelijkerwijze geen controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot stakingen, lock-out, onderbrekingen in het transport en de distributie, oorlogsdaden, brand, verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie, het niet kunnen verkrijgen van aardgas en/of andere brandstoffen of leveringen, uitval van systemen, en dergelijke meer. 

21.2 Partijen zullen in een dergelijk geval alle redelijke inspanningen leveren, teneinde de uitvoering van de overeenkomst zo spoedig mogelijk voort te zetten of aan te vatten. Ingeval de periode van noodsituatie of overmacht langer dan 3 maanden duurt, heeft elk van de mogelijkheid om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven. 

22 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 

Alle overeenkomsten gesloten tussen Swipe BV en klant vallen steeds onder het Belgische recht. Bij een geschil is enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Gent bevoegd. 

De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.